Kviečiame susipažinti su Elektrėnų miesto VVG VPS metine ataskaita

2020 m. buvo įgyvendinama 16 projektų, finansuojamų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Įgyvendinant projektus siekiama: skatinti neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą; ugdyti darbingų neaktyvių gyventojų gebėjimus suteikiant neformalaus profesinio mokymo galimybes, įgyjant darbinius įgūdžius per savanorišką veiklą; skatinti darbingų neaktyvių bei gyventojų, patiriančių skurdą, verslumo gebėjimus; organizuoti pagalbą verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims; vystyti ir organizuoti bendrąsias, specialiąsias socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams; skatinti socialinę atkirtį patiriančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą per kultūrą, sportą, švietimą ir sveiką gyvenseną; skatinti Elektrėnų miesto socialinių problemų, turinčių įtakos nedarbui, sprendimą pasitelkiant meno ir kultūros priemones, užtikrinant bendradarbiavimo ir informacijos tinklų sklaidą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis; organizuoti atokvėpio paslaugas ir jas teikti atsižvelgiant į Elektrėnų miesto gyventojų poreikius ir pasitelkiant savanorius; organizuoti sociokultūrines ir kitas laisvalaikio paslaugas ir teikti jas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims pasitelkiant savanorius bei užtikrinant bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis.

Paramos lėšų suma, už kurią sudaryta projektų finansavimo sutarčių, sudaro apie 270 tūkst.eurų.

Ataskaita skelbiama: http://www.emvvg.lt/vvg-dokumentai/