Įgyvendintas projektas „Pats sau BOSAS“

Bendruomenė „Aktėvystė“ įgyvendino projektą ­„Pats sau BOSAS“ Nr. 08.6.1-ES­FA-T-927-01-0195, finansuojamą iš Europos Socialinio fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kuriuo siekiama skatinti darbingų neaktyvių gyventojų, akcentuo­jant jaunų mamų/tėvų (14–29 metų) ir mamų/tėvų, esančių vaiko auginimo atostogose, verslumo gebėjimus, atnaujinti esamus ar įgyti naujus darbinius įgūdžius bei kompetencijas, suteikti galimybę sužinoti, nuo ko ir kaip pradėti to­kį savo verslą, kurio vykdymą bū­tų įmanoma derinti su vaiko(-ų) ­auginimu bei priežiūra.

Projekto metu buvo organizuoti 2 įvadiniai informaciniai renginiai, kuriuose tikslinės grupės dalyviai turėjo galimybę išsamiau sužinoti apie projekto „Pats sau BOSAS“ suplanuotas veiklas, susipažinti su projekto vykdytojų komanda, pabendrauti su lektoriais, aptarti te­mų aktualumą ir kt.
Projekto įgyvendinimo metu, dalyviai turėjo galimybę dalyvauti 8 verslo pradžios mokymuose, kuriuos vedė savo srities specialistai, padėję dalyviams įsivertinti asmeninį pasirengimą, atsakomybę ir motyvaciją pradėti verslo ar amato veiklą.

Teorinius verslo pradžios moky­mus papildė 4 informaciniai renginiai, kurių metu projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis verslo, amatų veiklomis iš arčiau, t.y. pakviečiant veikiančių verslų atstovus, amatininkus į renginius ar apsilankant verslo/amato veiklos vietoje, ypatingą dėmesį skiriant toms sėkmės istorijoms, ku­rios gimė čia pat – dalyvių gimtajame mieste, kaime ar besiribojan­čiose VVG teritorijose.

Ačiū bendruomenei „Aktėvystė“ už informaciją ir nuotrauką.

.