KODĖL MES? Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) – galimybė patiems kurti savo ateitį

KVIEČIAME visus 2022 m. spalio 13 d. 13 val. į Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės organizuojamą informacinį renginį apie planuojamą rengti strategiją, galimas investavimo kryptis ir jų pritaikomumą konkrečioms problemoms spręsti. Renginys vyks adresu Rungos g. 5, Elektrėnai (tarybos salėje).

„Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ (BIVP) yra Europos Komisijos vartojama sąvoka, kuria apibūdinamas tradicinei principu „iš viršaus į apačią“ grindžiamai plėtros politikai priešingas požiūris. Įgyvendinant BIVP, iniciatyvos imasi vietos gyventojai, kurie užmezga vietos partnerystės ryšius, parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją. Šia strategija siekiama ne vien atsverti bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos pačios socialinius, aplinkos bei ekonominius pranašumus, pasinaudoti jos turtais. Šiuo tikslu partnerių grupei skiriamas ilgalaikis finansavimas ir ji pati sprendžia, kaip šias lėšas naudoti.

Siekis didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą išlieka labai aktualus ir 2021-2027 m. finansavimo periode, todėl ir BIVP metodu grįstų priemonių svarba taip pat nėra sumažėjusi.

Vietos plėtros strategijas Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė rengia ir įgyvendina pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų investicijų programa), 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės varomoji jėga, todėl kiekvienoje demokratinėje šalyje šis procesas įvairiais būdais skatinamas. Bendruomenei dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas. Galimybė spręsti iššūkius perduodama tiems žmonėms, kurie juos patiria, tačiau nesitikima, kad jie tuos iššūkius išspręs vien savo jėgomis.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė siekia padėti užmegzti ryšius tarp žmonių, įstaigų ir organizacijų. Kviečiame Elektrėnų miesto problemas spręsti ir ateitį kurti kartu!