Parengtas Elektrėnų miesto 2023–2027 metų vietos plėtros strategijos projektas

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupė parengė 2023–2027 m. vietos plėtros strategijos, kurios pagrindinis tikslas – gyvenimo kokybės gerinimas per socialinės integracijos paslaugas bei socialinės infrastruktūros plėtojimą/modernizavimą, projektą.

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742, 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Atsižvelgiant į esamas problemas Elektrėnų mieste bei siekiant paskatinti jų sprendimą, Elektrėnų miesto VVG parengė vietos plėtros strategiją, į kurios rengimą aktyviai įsitraukė ir miesto bendruomenė, nevyriausybinės organizacijos, įmonės, kitos institucijos. Strategijoje svarstytos ir įtrauktos veiklos, skirtos spręsti socialinės atskirties mažinimo problemas, plėtoti socialinės integracijos paslaugas, didinti užimtumą bei verslumą, plėsti ir stiprinti bendradarbiavimo ryšius, kurti komunikacijos sklaidos kanalus. Strategijos tikslai, uždaviniai, veiksmai buvo suformuoti ir priimti bendru sutarimu, pasirenkant aktualiausias miestui veiklas.

Elektrėnų miesto vietos veiklos grupės 2023–2027 m. vietos plėtros strategijoje yra suformuluotas vienas tikslas ir du uždaviniai. Gyvenimo kokybės gerinimas yra svarbus tikslas, kurio siekiame visuomenei teikdami socialines integracijos paslaugas ir plėtodami bei modernizuodami socialinę infrastruktūrą. Šios priemonės padeda užtikrinti, kad visi žmonės turėtų lygias galimybes dalyvauti visuomenėje, gauti prieigą prie svarbių paslaugų ir dalyvauti veikloje, kuri prisideda prie jų gerovės.

UŽDAVINIAI:

1) Plėtoti ir modernizuoti socialinių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūrą socialinę riziką patiriantiems, socialiai pažeidžiamiems asmenims ar socialiai atskirtiems asmenims.

2) Taikyti ir įgyvendinti integruotas priemones (susijusias su socialine ir ekonomine integracija) ir paslaugas, skatinant socialinį aktyvumą, atliepiant įvairių socialinių grupių poreikius.

Tikime, kad sėkmingai įgyvendinta Elektrėnų miesto 2023–2027 m. vietos plėtros strategija sutelks vietos bendruomenes, verslą ir valdžios atstovus bendriems tikslams, siekiant Elektrėnų miesto gerovės. 

Elektrėnų miesto gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys kviečiami teikti pasiūlymus dėl parengto vietos plėtros strategijos projekto iki lapkričio 30 d. el. paštu elektrenumiestovvg@gmail.com

Su parengtu vietos plėtros strategijos projektu galima susipažinti čia: